Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van de site "klapsvastgoed.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Het feit dat U gebruik maakt van de website "www.klapsvastgoed.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Links naar andere sites.

In bepaalde rubrieken bevat deze site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites.
We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt.
Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand en wetgeving in verband met prijzen.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site "www.klapsvastgoed.be"

Op onze webpagina's informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Wij streven ernaar om betrouwbare, volledige en nauwkeurig informatie te bezorgen maar kunnen u dit niet altijd garanderen. Wij adviseren U bijgevolg indien nodig ons te contacteren of eventueel een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs of overheidsinstanties alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen.

Klaps Vastgoed / Geert Roosen BV kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie.

Beschikbaarheid van de site.

Klaps Vastgoed behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere.
Klaps Vastgoed / Geert Roosen BV zal er in de mate van het mogelijk op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn.
Klaps Vastgoed / Geert Roosen BV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeien voor de gebruiker.

Intellectuele rechten.

Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.
Klaps Vastgoed / Geert Roosen BV verleent de gebruiker van deze site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van deze website op één computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt.

Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Indien beeldmateriaal dat vertoond wordt of ooit vertoond werd op de website www.klapsvastgoed.be , zonder voorafgaande toestemming van Klaps Vastgoed / Geert Roosen BV , gebruikt wordt voor commerciële doeleinden op welk medium (internetsite, dag- of weekblad …..) dan ook, gaat de gebruiker akkoord met het betalen van volgende vergoedingen aan Klaps Vastgoed / Geert Roosen BV :
- voor het gebruik van 1 tot 10 afbeeldingen: 1.210,- Euro (21% btw incl.) per medium waarop de gebruiker publiceert
- voor het gebruik van 11 afbeeldingen of meer: 1.815,- Euro (21% btw incl.) per medium waarop de gebruiker publiceert

De commerciële gebruiker zal steeds verwijzen naar voornoemde auteursrechten die toekomen aan Klaps Vastgoed / Geert Roosen BV.

Toegangsverbod tot de site.

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke- of rechtspersoon die
- deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
- die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
- die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
- die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Belgische wetten en rechtspraak.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.